طراحی و اجرای شبکه های کامپیوتری
گروه فنی و مهندسی پاد با مشاركت و همكاری گروهی از متخصصین خبره انفورماتیك و مشاورین برجسته بیش از یك دهه از شروع فعالیت خود را پشت سر گذاشته است. فعاليت شرکت در زمينه هاي طراحی و اجرای شبکه های کامپیوتری و طراحی سایت می باشد .